Home |

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

Mulţi visează că, mai devreme sau mai târziu, vor reuşi să-şi construiască o casă. Cei care pot spera că visul le va deveni realitate într-un interval relativ scurt de timp se avântă cu entuziasm în multitudinea de opţiuni. Problema centrală devine, cel puţin pentru o vreme, alegera modelului ideal. Vor fi analizate cu minuţiozitate şi cu un ochi critic, conştient de nevoile viitorilor locatari, proiecte de case dintre cele mai diverse: proiecte de case mici şi ieftine care să se adecveze unui buget modest sau dimpotrivă proiecte de case mari, proiecte de case de lemn cu un aspect clasic sau retro sau, dimpotrivă, proiecte de case moderne, proiecte de case cu mansardă sau modele de casă cu etaj. Posibilităţile sunt, fără îndoială, nelimitate. La fel par însă, odată cu temperarea efuziunii şi demararea proiectului, mormanele de documentaţii, acte şi certificări care vor fi necesare pentru punerea în practică a planurilor. Certificatul de urbanism este unul dintre documentele care, fără să fie suficient pe cont propriu, este absolut necesar pentru ca planurile de construcţie să poată avansa.   

Aşa cum se arată în Art.6 al Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Certificatul de urbanism este actul de informare prin care preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti sau primarii localităţilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Acest document se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Certificatul de urbanism va purta semnătura preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului, după caz, a secretarului şi arhitectului-şef sau a persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

În vederea eliberării Certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor menţionate mai sus cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării. De asemenea, solicitantul va trebui să prezinte şi planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz - cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (în 2 exemplare) (planurile se obţin, contra-cost, de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) şi, nu în ultimul rând, o copie a documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. Deşi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii specifică faptul că nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, de cele mai multe ori, autoritatea emitentă a Certificatului de urbanism poate solicita şi acest act.

Trebuie reţinut că Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii, pentru aceasta este necesară obţinerea Autorizaţiei de construire, dar aceasta nu poate fi obţinută fără a se fi obţinut, anterior, Certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza Certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.

 

Cât este valabil Certificatul de urbanism 

Actul este valabil pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, de complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul şi de menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. 

Prelungirea termenului de valabilitate a Certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului, cerere care trebuie să fie formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou Certificat de urbanism. 

Pentru prelungirea valabilităţii Certificatului de urbanism se completează şi se depune la emitent o cerere-tip însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. Atunci când depune cererea de prelungire a valabilităţii Certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să facă dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.