Home |

Planul Urbanistic General

Planul Urbanistic General

Documentaţiile de urbanism (2): Planul Urbanistic General

Este important să fie clarificat rolul planului urbanistic general (P.U.G.), fie şi numai pentru că certificatul de urbanism, indispensabil atunci când se doreşte realizarea de construcţii de case, se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism, aşa cum sunt P.U.G., P.U.Z. sau P.U.D.

Planul Urbanistic General apare descris în Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în secţiunea nr. 3 Documentaţii de urbanism.

Conform legii mai sus menţionate, planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General

Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze, la maximum 10 ani, Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali  şi a necesităţilor locale.

Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a Consiliului Local sau, dacă este cazul, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia să nu se încalce limita maximă de cinci ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.

Reglementări şi prevederi stabilite prin Planul Urbanistic General

Planul urbanistic general este elaborat în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi trebuie să fie corelat cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.

Prin Planul urbanistic general sunt identificate acele zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau prin planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări sunt formulate cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. Prevederile amintite mai sus se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare.

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

 1. a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
 2. b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 3. c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
 4. d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
 5. e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 6. f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice

f1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

 1. g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
 2. h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
 3. i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
 4. j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

 1. a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
 2. b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
 3. c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
 4. d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.

Precizări suplimentare

Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la:

 1. a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, precum şi a previziunilor economice şi demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a spaţiului, de mediu, locuire, transport, spaţii şi echipamente publice şi servicii;
 2. b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii;
 3. c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;
 4. d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice.
 5. e) planul de mobilitate urbană.