Home |

Planul Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal

Documentaţiile de urbanism (3): Planul Urbanistic Zonal şi Planul Urbanistic de Detaliu

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) şi Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) constituie şi ele, prin rolurile diferite care le sunt alocate, documentaţii importante în baza cărora se poate întocmi certificatul de urbanism care va menţiona că proiectul pentru aprobarea lucrărilor de construcţii de case sau de orice alt tip trebuie să respecte prevederile acestor documentaţii.

Planul Urbanistic Zonal

Conform Legii 350/2001, modificată și completată prin Legea 289/2006, Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.

Reglementări şi prevederi stabilite prin Planul Urbanistic Zonal

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural, istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

 1. a) organizarea reţelei stradale;
 2. b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
 3. c) modul de utilizare a terenurilor;
 4. d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 5. e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
 6. f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:

 1. a) zonelor centrale ale localităţilor;
 2. b) zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor;
 3. c) zonelor de agrement şi turism;
 4. d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii;
 5. e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;
 6. f) infrastructurii de transport;
 7. g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;
 8. h) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii.

Trebuie precizat şi că delimitarea zonelor pentru care se întocmesc Planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.

Precizări suplimentare

Terenurile agricole şi cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare pot fi introduse în intravilanul localităţilor pe baza studiilor urbanistice de P.U.G. sau P.U.Z. pentru care a fost mai întâi obţinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Odată aprobate prin hotărârea Consiliului Local a P.U.G. şi P.U.Z., primăriile au obligaţia să transmită hotărârea însoţită de documentaţia de aprobare a P.U.G. şi P.U.Z. oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a putea fi actualizată din oficiu destinaţia imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic de Detaliu

Planul urbanistic de detaliu este documentul al cărui caracter este exclusiv acela de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire conform funcţionării zonei şi identităţii arhitecturale a acesteia, în urma unui studiu de specialitate.

Reglementări şi prevederi stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu

Planul urbanistic de detaliu este definit ca fiind instrumentul de proiectare urbană prin care se reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului şi, nu în ultimul rând, designul spaţiilor publice.

Este important de menţionat că Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau prin Planul urbanistic zonal.

Update cookies preferences